• Users Online: 545
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1INASL-ISN Joint Position Statements on Management of Patients with Simultaneous Liver and Kidney Disease
Anil Arora,Ashish Kumar,Narayan Prasad,Ajay Duseja,Subrat K. Acharya,Sanjay K. Agarwal,Rakesh Aggarwal,Anil C. Anand,Anil K. Bhalla,Narendra S. Choudhary,Yogesh K. Chawla,Radha K. Dhiman,Vinod K. Dixit,Natarajan Gopalakrishnan,Ashwani Gupta,Umapati N. Hegde,Sanjiv Jasuja,Vivek Jha,Vijay Kher,Ajay Kumar,Kaushal Madan,Rakhi Maiwall,Rajendra P. Mathur,Suman L. Nayak,Gaurav Pandey,Rajendra Pandey,Pankaj Puri,Ramesh R. Rai,Sree B. Raju,Devinder S. Rana,Padaki N. Rao,Manish Rathi,Vivek A. Saraswat,Sanjiv Saxena,Sanjiv Shalimar,Praveen Sharma,Shivaram P. Singh,Ashwani K. Singal,Arvinder S. Soin,Sunil Taneja,Santosh Varughese
Journal of Clinical and Experimental Hepatology.2021;11(3)354
[DOI]
2Mycophenolate mofetil/prednisone/tacrolimus
Anil Arora,Ashish Kumar,Narayan Prasad,Ajay Duseja,Subrat K. Acharya,Sanjay K. Agarwal,Rakesh Aggarwal,Anil C. Anand,Anil K. Bhalla,Narendra S. Choudhary,Yogesh K. Chawla,Radha K. Dhiman,Vinod K. Dixit,Natarajan Gopalakrishnan,Ashwani Gupta,Umapati N. Hegde,Sanjiv Jasuja,Vivek Jha,Vijay Kher,Ajay Kumar,Kaushal Madan,Rakhi Maiwall,Rajendra P. Mathur,Suman L. Nayak,Gaurav Pandey,Rajendra Pandey,Pankaj Puri,Ramesh R. Rai,Sree B. Raju,Devinder S. Rana,Padaki N. Rao,Manish Rathi,Vivek A. Saraswat,Sanjiv Saxena,Sanjiv Shalimar,Praveen Sharma,Shivaram P. Singh,Ashwani K. Singal,Arvinder S. Soin,Sunil Taneja,Santosh Varughese
Reactions Weekly.2018;1713(1)259
[DOI]